+420 777 868 636
general terms and conditions
Název provozovny: REMEDY MEDICAL FITNESS
Adresa provozovny: Doležalovo náměstí 73/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Provozovatel: Mgr. Jakub Prášil, Vnitřní 1016/5, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 88227073
Provozní doba: aktuální provozní doba je uvedena v rezervačním systému u každého trenéra
Odpovědná osoba: Mgr. Jakub Prášil
Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem zdravotně – kondičního studia REMEDY MEDICAL FITNESS (dále jen „studio“), kterým je provozovatel Mgr. Jakub Prášil, adresou Vnitřní 1016/5, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 882270737 (dále také jen „provozovatel“) a jeho klienty.
Klientem studia se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o složení deposita, nebo které byl vstupu do studia umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky studia (dále také jen „klient“).
Službami poskytovanými studiem se rozumí poskytování prostorů a zařízení studia ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění trenérů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb (např. osobní trenér, masérské služby) dle nabídky studia.
Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem studia, který je vyvěšen na viditelném místě v prostorách šatny studia a řídit se tímto provozním řádem, smlouvou o depositu, pokud byla uzavřena, a pokyny trenérů či jiných osob poskytujících služby klientům studia (personálu).
Během provozu studia je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených studiem, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce,ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou studia doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou studia konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb studia, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.
Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní čistý ručník.
Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient je povinen řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 200,- Kč jako náklady za výměnu zámku. Peníze a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách a musí být uloženy na recepci nebo v bezpečnostních schránkách. Provozovatel neodpovídá za peníze a další cennosti neuložené uvedeným způsobem.
Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje (neplatí v případě jednorázových vstupů). Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů).
V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření.
Prostory a vybavení studia jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb. Před zahájením (po ukončení) provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory studia, šatny, a sprchy umyjí teplou vodou, obsahující čistící prostředek (Savo). Personál klubu je povinen během dne utírat cvičební stroje a nářadí vodou s dezinfekčním roztokem a zařízení recepce teplou vodou s čistícím prostředkem.
V studiu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor studia je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze studia bez náhrady vyvedeny.
Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.
Rezervace na hodiny jsou závazné a je možné je měnit/rušit nejpozději 48 hodin před začátkem hodiny. Novou rezervaci je možné uskutečnit nejdříve 3 hodiny, před samotným začátkem tížené rezervace. V případě zrušení rezervace pod 48 hodin jsou stanoveny stornopoplatky z ceny rezervované služby v procentuální výši odvislé od doby omluvení (24-48 hodin = 30%, 12-24 hodin = 50%, 0-12 hodin = 70%).
V případě, že se klient na zarezervovaný termín nedostaví, odečítá se mu automaticky 70% z ceny rezervované služby z depozitu, nebo je povinen zaplatit částku odpovídající hodnotě 70% rezervované služby.
Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách studia.
Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 9. 2016.